回到顶部

GIZLILIK BEYANI

Bu gizlik Beyanı, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması, muhafaza edilmesi, güvenliğinin sağlanması konularını ve Bu konular ile ilgili olarak sahip olduğunuz haklarınızı açıklamaktadır。

Elsİm elektroteknİk sİstemler sanayİ ve tİcaret a.Ş。olarak(“Şirket”),KOLLMORGEN grubunun bir üyesi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte KOLLMORGEN grubunun global gizilik standartlarına uymakta ve bu gizilik beyanını Şirketimizin gizliliğe verdiği önemi göstermek için oluşturmaktadır。我很高兴见到你güvenliğine ilişkin haklarınız öncelikli konumuzdur。

Herhangi bir KOLLMORGEN veya Şirket web sitesini(“网站”)ziyaret ettiğinizde, kişisel verilerinizi Internet üzerinde denetim altında tutmanıza yardımcı oluruz。Aşağıda, Sitemizi ziyaretiiniz sırasında verdiğiniz bilgileri korumak için kullandığımız kılavuz bilgiler yer almaktadır。

ISBU GizlilikBeyanıILEkişiselverilerinizinişlenmesineilişkinolarakaydınlatılmışolduğunuzu已经kişiselverilerinizin burada belirtilenşekildekullanımınamuvafakatettiğinizibeyan etmektesiniz。

Bilginin Toplanmasi Ve Kullanimi

KişiselVerileriniz

大小,KişiselVerilerinizÜzerindeMümkünolduğuncaDenetimSağlyaYıMaaçlıyoruz。Genelde Sitemizikişiselverileri(KişiselVerilerinKorunmasıKanunuuyarıncakişiselVERIsayılan已经sizitanımlamakICINkullanılabilecek,adınız,电子posta请adresiniz,电话numaralarınız,posta请adresiniz是işlevi,SEKTOR,ürünuygulaması,搜索联络tercihleri亚哒ürünlerimizILE olan deneyiminiz吉比verileri)AçığaÇıkarmadanziyaretedebilirsiniz。

Ancak bazenihtiyaçlarınızıkarşılayabilmemizICIN sizden信息客人almamızgerekebilir。Sitemizüzerinden(BU网站üzerindenkullanılabilecekçeşitlihizmetler ICINkayıtyaptırmak达达希尔)ürün,SERVIS雅DA更多资料siparişi雅大talebinde bulunmak isterseniz,KişiselVerilerinKorunmasıKanunuuyarıncakişiselVERIsayılanbelirlikişisel信息酒店bizimlepaylaşmanızgerekebilir,BU sayedesiparişinizi雅大talebiniziişlemealabiliriz。AyrıcaBUkişiselveriyi sizi anketlere davet etmek雅大哈伯勒,ürünler,uygulamalar已经katıldığımızfuarlarhakkındabilgilendirmek吉比diğer物业CommercialamaçlarICIN德kullanabiliriz。Genelde BU信息酒店Sitemizdeki搜索联络formunukullandığınızda,bültenimizeaboneolduğunuzda雅大巴斯卡hizmetler talepettiğinizdetoplarız。

Ayrıcakişiselverilerinizle ilgili olmayan互联网Protokol(“IP”)adresi吉比德信息酒店sunucumuzdakisorunlarıtanımlamaya已经SitemiziyönetmeyeyardımcıolmasıICINtoplarız。

Dolayısıyla;toplanabilecekkişiselverilerinizi

 • Kimlik Bilgisi
 • 登月舱İşGuvenliğ我Bilgisi
 • IP Bilgisi.
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi
 • i̇letişimbilgisi.
 • Talep /Şikayet Yonetimi Bilgisi
 • kullanıcıbilgisi.
 • 玉兰油Yonetim Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi olarak belirtebiliriz。

Sitemize Konu Hizmetlerin Ifa EdilmesiIçinGerekliOlabilecek Ve Kiileisel VerunerinKorunmasıKanunuveIlgiliTümMevzuatuyarıncakişiselverisayılansairbilgilerişirekimiztoplayabilecektir。KENDI ARZUNUZDOİRULTUSUNDAşirekimizIlePaylaşabileceğinizVerilerinİbuGizlilikBeyanın'daBeligrilenKapsamda,BelirtilenAmaçlarlaIşlenmesineAçıkçaMuvafakatetmektesiniz。

Bununla birlikte,KişiselVerilerinKorunmasıKanunu'nun 3.已经7.maddeleri dairesince,格日döndürülemeyecekşekildeanonim硬朗getirilen veriler,anılanKanunhükümleriuyarıncakişiselVERI olarak喀布尔edilmeyecek已经BU verilereilişkinişlemefaaliyetleri ISBU GizlilikBeyanıhükümleriILE巴格利olmaksızıngerçekleştirilecektir。

Verilerin Kullanılma Amacı

ş亚基imiz, toplanan kişisel verilerinizi Sitemiz’den faydalanabilmeniz, Sitemiz’e üyelik söz konusu ise üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, sizinle temas kurulması ve sunulan hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir.

SözKonusuKişiselVeriler irekimizin raporlamaveişgeliştirmeaaliyetlerikapsamındaişlenebilecek,KimliğinizFifşaEdilmedenÇeşitliIstatistikseldeğerlendirmeleryapeleryapma,VeriTabanıOluşturmaveapaztırmalarındaulunmaamacıyladakullanılabilecektir。Tarafınızınayrıcaonay vermesi halinde SOZ konusu信息客人ŞirketimizinişbirliğindeolduğukişilertarafındandoğrudanPAZARLAMA yapmakamacıylaişlenebilecek,saklanabilecek,üçüncükişilereiletilebilecek已经SOZ konusu信息客人üzerindençeşitliuygulama,ürün已经hizmetlerintanıtımı,bakım已经destek faaliyetlerineilişkinbildirimlerde bulunmaamacıylatarafınızlaILEiletişimegeçilebilecektir。

şirketimizayrıca,kişiselverilerinkorunmasıkanunu'nun5 ve 8. Maddeli unnca ve / Veya Ilgili MevzuattakiIstisnalınVarlığıHalindeKişiselVarileriAyrıcaRızanızıAlmaksızınIşleyBilecekveÜçüncükişilerleGaylaşabilecektir。BuDurumlarınBaşlıcalarıAşağıdaBeligrilmiştir:

 • Kanunlarda acı王者文化ongorulmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • TarafınızILEŞirketimizarasındaherhangi井sözleşmeninkurulmasıveyaifasıyladoğrudandoğruyailgiliolmasıkaydıyla,kişiselverilerinişlenmesiningerekliolması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Bilgilerin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimiz 'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması。

比尔基paylaşımı

Verdiğinizkişisel信息酒店已经BUkişisel信息客人kullanılarak埃尔德河ettiğimiz耶尼verileri,ISBU GizlilikBeyanıILEbelirttiğimizamaçlarıgerçekleştirebilmemiz霉素,siparişinizi雅大talebiniziişlemealmaktan,ürünlerimizipazarlamaktankısmen雅大tamamen sorumluiştiraklerimizVe为ortağımızolanşirketlerle,hissedarlarımızla,tedarikçilerimizle,Şirketyetkilileri ILEorganizasyonlarla已经şirketimizinardıloluşumlarıylapaylaşabiliriz。

Bununla birlikte Şirketimiz, veri sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), veri sahibinin güvenliğini sağlamak, hileli veya izinsz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırması,网站hizmetlerine伊犁şki hataların giderilmesi ve我şbu Gizlilik Beyanı“nda你艾伦amaclardan herhangi birisini gercekleştirebilmek icin SMS gonderimi yapanlar da dahil olmak uzere dışkaynak hizmet sağ躺ıcı守护神ı,酒吧ındırma hizmet sağ躺ıcı守护神ı(托管servisleri) hukuk buroları,araştırmaşirketleri,çağrı merkezelleri gibi üçüncü kişilerle de kişisel verileri paylaşabilir。

Veri sahibi olarak, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla ile bahsi geçen üçüncü tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini ve bu hususa peşinen muvafakat ettiğinizi喀布尔etmektesiniz。

BuKullanımlarındışında,KişiselVerilerinizi(Dava,Soruşturmayadiğeryasal olarak gerekliifşalardagerekliolmasıdışında)kullanmaz,Paylaşmaz,yaymaz,yayınlamazyadifeşaetmeyiz。

Üçüncütaraf网络sitelerinebağlantılar

sitemizdiğerilgili web siterinebağlantılariçerebilir。Ancak,SitemizdenAyrılmakİlabağlantılarıkullandığınızda,Dimers网站ÜzerindeHiçbirdenetimimizolmadığınıunutmamalısınız。Ayrıca,网站üzerindenbaşkauygulamalara链接Verilmesi Halinde亚里齐尼·尼吉尔·克里尼克·戈里克拉尔·弗莱尼克·莫尼克·赫哈里克·赫拉尼尔Bu nedenle bu gibi网站内Ziyaretinizsırasındaverdiğinizherhangi bir bilgininKorunmasıya dagizliliğindensorumlututulamayızve bu gibi web siteli bu gizlilikbeyanınınkapsamındadeğildir。SözKonusu网站IçinGeçerliolan gizlilikbeyanınadikkat etmeli vebakmalısınız。

Mesaj panoları/论坛ve sosyal ağlar

Bu sizin için网站论坛/mesaj panoları ve sosyal ağları kullanıma sunabilir。Lütfen bu alanlarda ifşa edilen her türlü bilginin kamal bilgi haline geldiğini unutmayın。Kişisel verilerinizi ifşa etmeye karar verdiğinizde dikkatli olmalısınız。

ElektronikBültenler.

ÇeşitliÜcretsizelektronikbültenlersunuyoruz。kullanıcılaranasayfadaki“i̇leti̇şi̇m”düğmesinetıklayarakbunlarakaydolabilir。E-posta请adreslerine kesinlikle istenmeyen电子posta请göndermez,bunlarısatmaz雅大kiralamayız,ayrıcaaldığınız她的电子postada揭掉艾伦bağlantıILEaboneliğinizikolaycakaldırabilirsiniz。Alternatif Olarak.[电子邮件受保护]

GünlükDosyaları.

公司ğu standart web sitesinde olduğu gibi IP adresleri tarayıcıturu,互联网、sağ躺ıcı(ISP),英航şvurma / cıkışsayfaları,平台turu tarih /种子damgasıve tıklama说ı年代ıgibi bilgileri otomatik kaydeden gunluk dosyalarıkullanırız。Bu bilgileri trafik yüklerini yönetmek, en çok erişilen içeriği tanımlamak ve güvenilir bir hizmet sunmaya yönelik bilgi teknolojisi gereksinimlerini belirlemek, veya diğer web yönetimi, dağıtımı, takip, bakım ve benzer etkinleri için günlüğe kaydederiz。Bu bilgileri sizi tanımlamak için kullanmayız。

Kişiselverilerinizindepolandığı揭掉

Hakkınızda topladığımız kişisel bilgileri bilgilerin aslen toplandığı ülkenin dışındaki ülkelere转会edebiliriz。Örneğin verinizi barındırmak için kullandığımız sunucular ve kolmorgen siteleri ABD ya da diğer ülkelerde olabilir。Verinizin yer aldığı ülkeler, bilgileri ilk olarak sağladığınız ülkede uygulananla aynı veri koruma kanunlarına sahip olmayabilirler。Bilgilerinizi diğer ülkelere transfer ettiğimizde, bilgileri bu gizilik Politikasında açıklanan şekilde geçerli yasaya uygun olarak koruyacağız。

Kollmorgen'in Avrupaiştiraklerikişiselveriyi ABD'deki科尔摩根Corporation'açeşitliyasal temellerdoğrultusundaaktarabilir,bunlara坝子durumlarda ABD / AB已经ABD /İsviçreGüvenli李曼Çerçeveleri德dahildir。Uygulanabildikleriölçüde,科尔摩根公司,Güvenli丽曼sertifikasıABD'yeyayınlandığıtarih itibariylegeçerliolmaküzere,ilgili Avrupaülkelerindenaldığıkişiselbilgilere ilgili olarak Bildirim,Seçim,İleriyeDönük转移,Güvenlik,VERIBütünlüğü,Erişim已经UygulamaylailişkinABD / AB已经ABD /İsviçreGüvenli李曼Çerçevelerininilkelerine uyar。adresindekiTİCARETBakanlığı网络sitesi;Güvenli李曼kapsamındakihaklarınıyürürlüğesokmak雅大kişiselbilgilerininişlenmesineilişkinherhangi井endişeyiiletmek霉素,BUülkelerdeyaşayanlar科尔摩根公司UyumlulukGörevlisiILE,aşağıdaki搜索联络Kurmabölümündeaçıklananşekilde搜索联络kurabilir。Kollmorgen公司Corporation'ınBUülkelerdeyaşayanlarILEarasında,Güvenli里曼sertifikamızailişkinalınanbilgilerle ilgilidoğacakanlaşmazlıklarıçözememesihalinde,sorununUluslararasıAnlaşmazlıkÇözümüMerkezine / Amerikan HakemlikBirliğiGüvenli里曼AnlaşmazlıkÇözümüProgramınagötürülmesini甲乙Eder的(http://go.adr.org/safeharbor).Güvenli Liman programı hakkında daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edinhttp://www.export.gov/safeharbor

Bülten.
基因要素Bilgilendirme
GDPR (Genel Veri Koruma Düzenlemesi) Madde 6(1) uyarinca rizanizla;Güncel haberlerle ilgili bilgilendirme amaçli hazirladigimiz bültenimize abone olabilirsininiz。

Bültenimize kayit olurken,“çift onay”adi verilen prosedürü isletiyoruz。“Çift onay prosedürü”söyle isliyor;Kayit sonrasi belirttiginiz E-mail adresine bir mail yolluyoruz ve bülteni almak isstediginize dair onayinizi istiyorz。Formun yolanmasindan sonra e-mail adresinizi bülteni yollamak üzere kaydedecgiz。

我很高兴见到你,我很高兴见到你。Bu bilgileri muhafaza etmemizdeki amaçsa kaydinizi kanitlayabilmek ve kisisel verilerinizin kötüye kullanimin söz konusu olursa Bu durumu aydinlatabilmektir。

Dilediginiz Zaman Onayinizi / Rizanizi Geri AlabilirVeBültenAboneliginenÇikabilirsiniz。aboneliktenÇikmakve onay / riza geri Aliminizi Bildirmekiçinhyherbülteninallindayer alan linke tiklayabilir veyaÜsttebeliftilen veri Kyruma oririsine电子邮件Atabilirsiniz。

BültenTakibi.
Bültengönderimindekullanici davranislarinin degerlendirmeye alindigini bilmenizi isteriz。卜degerlendirmegönderilen电子maillerde bulunan已经网络sitemizde depolanan“网络isaretçileri”已经“像素takibi” ILEgerçeklesmektedir。Degerlendirme amaciyla,üsttebahsedilen verileri已经网络isaretçilerinisizin电子mailinize已经sahsi ID'nize bagliyoruz。Bültenleyollanan linkler得不ID bilgisiniiçermektedir。

Söz konusu takip ve degerlendimeden dilediginiz zaman çikabilirsiniz。Çikmak için她的电子邮件yollanan linke tiklamaniz yeterlidir。

ÇEREZLER.

Çerezler ve diğer takip teknolojileri (web işaretçileri gibi), bu Sitede ve/veya iletişimlerimizde deneyiminizi geliştirmek ve sizi diğer kullanıcılardan ayırt etmek için kullanılır, bu sayede içeriğimizi ilgilerinize göre uyarlayabilir。Bir çerez, harfler ve rakamlardan oluşan ve herhangi Bir kişisel veriyi içermeyen, tarayıcınızda ya da cihazınızın sabit sürücüsünde tuttuğumuz küçük Bir dosyadır。Bir çerez kullanıcı kimliği ya da tercihler gibi bilgileri içerebilir, Site bu bilgileri, içeriği kişiselleştirmek ve ziyaret ettiğiniz sayfaları izlemek için kullanır。Örneğin " İletişim " formunu kullanarak bu bilgileri tarafımıza vermeyi seçmediğiniz sürece, çerezler üzerinden gelen kişisel verilerinizi takip etmeyiz。

一个şğıdaki cerezleri kullanırız:

Kesinşekildegerekliçerezler。卜çerezler雅大diğertakipmekanizmaları,SitemizinamaçlandığışekildeişlemesiICIN gereklidir。Bunlar,örneğin,井“alışverişsepetini”kullanmanızısağlayançerezleriiçerir。

Analitik /火蚁超人cerezleri。Bunlar, ziyaretçileri tanımamızı ve saymamızı, ve ziyaretçilerin Sitemizi kullanırken sergilediği davranışları görmemizi sağlar。Bu, Sitemizin çalışma şeklini, örneğin kullanıcıların aradığı şeyleri kolayca bulmasını sağlayarak geliştirmemize yardımcı olur。

İşlevsel cerezler。Bu çerezler içeriğimizi sizin için kişiselleştirmemizi, sizi adınızla karşılamamızı ve tercihlerinizi (örneğin, dil ya da bölge seçiminiz) hatırlamamızı sağlar。Bunlar ayrıca Sitemize geri döndüğünüz zaman sizi tanımamız için kullanılabilir。

üçüncütarafÇerezleri。AygıtınızaÜçüncütaraflarcayerleştirilenbuÇerezler,地段ziyaretinizi,ziyareteltiğinizsayfalarıveizlediğinizbağlantılarınıkaydeder。Bunlar,Bu Bilgileri,Sitenizde Ve IlgiDuyduğunuzdiğerdahaIlgili SiteldeReklamGörüntülemekİnkullanır。www.aboutads.info/chonices.Adresini ziyaret ederek bu amaçla çerezler yoluyla veri toplanması işleminden çıkış yapabilirsininiz。

Yalnızca oturumumuz sırasında tuttuğumuz kesin olarak gerekli çerezler dışında, diğer çerezleri kullanmak için Sitemizi ilk ziyaretinizde izninizi isteriz。Sitemizde çerezler kullandığımız ilişkin açık ve görünür bir bildiriye rağmen“喀布尔”düğmesine tıkladığınızda ya da Sitemizde dolaşmaya devam ettiğinizde bu izni verdiğinizi varsayarız喀布尔ediyorsanız, aygıtınıza bir onay çerezi yerleştireceğiz。Bu sayede seçiminizi hatırlayacağız。

Tarayıcıayarlarınızı,bilgisayarınıza她çerezyüklendiğinde井mesaj alacak雅大bunlarıtümüyleengelleyecekşekildeyapılandırabilirsiniz。Çerezlerinreddedilmesi Sitemizinçoğundaetkileşimegirebilmeolanağınızıetkilemese日,Sitemizinkayıt雅大oturum gerektirenalanlarınagirmek ICINçerezleri喀布尔etmeniz gerekecektir。TUMçerezlerireddetmeyiseçersenizbelirli巴斯卡işlevleriVE / veya HIZMETLERI(örneğinülkenizin亚哒稀seçeneğinizinhatırlanması)kullanamayabilirsiniz。

İş ortaklarımızdan ve yazılım tedarikçilerimizden bazıları Sitemiz de (örn。,网站esi analitikleri amaçlı) çerezler kullanır。网站kullanıcılarımızın kişisel verilerini korumaya çalışsak ve网站iş ortaklarımızın güvenlik ve gizilik uygulamalarını kapsamlı bir şekilde incelesek de, bu çerezlere erişim ya da bunları denetleme yetkimiz yoktur。Bu yüzden Bu gizilik beyanı yalnızca tarafımızdan kullanılan çerezleri kapsar ve herhangi iş ortağı ya da yazılım tedarikçisinin kullandığı çerezleri kapsamaz。

Bi̇lgi̇leri̇ni̇zi̇nyöneti̇mić.

Herhangi井zamandatarafımızdantutulankişiselbilgilerinizin井özetineerişmek雅大补bilgidedüzeltmeler雅大güncellemeleryapmak isteyebilirsiniz。卜吉比更多资料taleplerine yerel yasalardoğrultusundaderhalyanıtvermek ICIN makulçabayıgöstereceğiz。卜吉比taleplereyanıtımızdoğrudankontrolünüzaltındakibilgilerlesınırlıolabilir。

VERI sahibi olarak,Şirketimiz'ebaşvurarakkendinizle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • KişiselVerilerinizIşlenmişseBunaIlişkinBilgiTalep etme,
 • KişiselVerilerinizinişlenmeAmacınıveunlarınamacınauygunkullanılıpkullanılmadığınıÖğrenme,
 • YurtiçindeVeyaYurtdışındaKişiselVerilerinAktarıldığıüncükişileriBilme,
 • KişiselVerilerinizinEksik VeyaYanlışişlenmişolmasıHalindebunlarındüzeltilmesiniisteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi süratiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanı halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz。

Kişisel verilere ilişkin haklarınızı öğrenmek için[电子邮件受保护]adresini kullanabilirsiniz。卜doğrultudayapılacakbaşvurularınıza烯GEC 30(otuz)枪içerisindegerekçeliolumlu / olumsuzyanıtımızı,yazılıveya dijital ortamdan大小sağlayacağız。TaleplerinizeilişkingerekliişlemlerICINücretalınmamasıesastır。Bununla birlikte,işlemlerin井maliyet gerektirmesi halinde,KişiselVerilerinKorunmasıKurulutarafından,KişiselVerilerinKorunmasıKanunu'nun 13 maddesine戈尔belirlenen tarifeüzerindenücrettalep edilmesi德mümkündür。KanunihaklarınızınkullanılmasıILE ilgilidetaylıbilgilere//www.kid-astray.com/tr-tr/adresindeki.Elsim Elektroteknik Sistemler玻璃厂已经TICARETA.Ş.KişiselVerilerinKorunması已经İşlenmesiPolitikası'nınilgilibölümündenulaşabilirsiniz。

Veri Sahibi Olarak,IşbuGizlilikBeyanı'naKonuBilgilerin Tam,Dośruvegüncelolduğunutaahhütetmektesiniz。

Adınızda,adresinizde,Unvanınızda,TelefonNumaranızdaya da E-posta Adresinizde Veya SairKişiselVerilerinizdeBirdežişiklikolursaLütfenBiziBilgilendirin。dežişikliktalepleriİin[电子邮件受保护]Adresinden BizimleIletişimKurarakKişiselVeriniziKoruyabilirsiniz。Hesabınızdakibilgilerin silinmesini ya daKaldırılmasınıIsteyebilirsiniz;Ancak Yasal UyumlulukAmacıylaBelirliIşlemBilgilerininKaydınıTuttuğumuzdan,杜姆比尔犬Silemeyebiliz。emileizdeki bilgilerdośrudeğilseve bununfarkınavarırsak,Sizin Ve BizimMemnuniyetimizİindurumdoğrulananaKadarKullanımınennelleriz。Belirtmek isteriz ki,veri sahibi olarakgüncelbilgilerisaȱlamamışolmanızdanşirekimiz'inherhangi birsorumluluğuolmayacaktır。

VERI sahibi olarakayrıcaherhangi井kişiselverinizinŞirkettarafındankullanılamamasıILEsonuçlanacak井taleptebulunmanızhalinde Site'ninişleyişinden担olarakfaydalanamayabileceğinizi喀布尔已经BU kapsamdadoğacak她türlüsorumluluğuntarafınızaAITolacağınıbeyan etmektesiniz。

KİŞİsel verİlerİn saklama sÜresİ

Şirket,VERI sahibitarafındansağlanankişiselverileri,ISBU GizlilikBeyanı'ndabelirtilenişlemeamaçlarınıngerektirdiği确保boyuncasaklayacaktır。

布纳EK olarakŞirket,VERI sahibi ILEarasındadoğabilecekherhangi井uyuşmazlıkdurumunda,uyuşmazlıkkapsamındagereklisavunmalarıngerçekleştirilebilmesiamacıylasınırlıolmaküzere已经ilgili mevzuatuyarıncabelirlenenzamanaşımısüreleriboyuncakişiselverileri saklayabileceklerdir。

GUVENLİK ONLEMLERI

吉岛,Ilgili Mevzuatta Belirlenen VeyaişbuGizlilikBeyanı'ndaifadeeDilenşArtlarda,

 • Kişiselverilerinizin hukukaaykırıolarakişlenmemesini,
 • KişiselVerilerinizeHukukaAykırıOlarakirişilmemesinive
 • Kişiselverilerinizinmuhafazasını
Sağlamakamacıylauygungüvenlikdüzeyiniteminetmeyeyönelikgerekli teknik ve Idari TedbirleriAlmayı,Gerekli DenetimleriYaptırmayıTaahhüteder。

KişiselVerilerinizeErişimi,yalnızcabizden talepertiğinizbilgileri ve hizmetleri sizesunmakiçiniğunainandıřımızÇalışanlarımızveüçüncütaraflarlasınırlarız。卜Sitedekontrolümüzaltındakibilgilerinkaybı,kötüyekullanımı雅大değiştirilmesinekarşıkorunmakamacıylagüvenlikönlemleribulunmaktadır卜吉比durumlarakarşıkorunmayayardımcıolmak ICINGüvenliYUVAKatmanları(“SSL”)teknolojisi吉比ENDUSTRIstandartlarıkullanırız。Bu Durumdatarayıcınızvesistemimizarasındageçirilenbilgiler ssl teknolojisiileşifrelenerek,sizve sitemizarasındagizliliksaȱlabakiçinkorumalıbirbağlantıOluşturulur。şirket,veri sahibihakkındaeldeeldeğiverileriişbygizlilikbeyanıvekişiselverilerinkorunmasıkanunuhükümlerineaykırıolarakbaşkasınaaçıklayamzveişlemeamacıdışındakullanamaz。Sitemizdekigüvenlikhakkındaherhangi bir sorunuz varsa,[电子邮件受保护]

Çocuklarıngizliliğininkorunması

KollmorgenStatesiTümyaşlardanÇocuklarıHedefAlmaz Ve OnlaraYönelikdeğildir。Kollmorgen StatesiÇocuklardanBilerekKişiselVeriTopamayacak ve Bunu FarkEttiğindeVerileriSilecektir。

VAZGEÇME

Bizden, iştiraklerimizden ya da temsilcilerimizden belirli iletişimleri almayı istemiyorsanız, aşağıdaki yollarla vazgeçebilirsiniz:(1) kayıt sırasında ya da Sitedeki diğer bilgi toplama noktalarında teklif edilen hizmeti reddetmek, (2)[电子邮件受保护]Adresini kullanarak bizi bu gibi iletişimleri artık almak istemediğiniz konusunda bilgilendirmek ya da (3) her iletişimimize dahil ettiğiniz talimatları izlemek。Bizden gelen bu gibi iletişimleri yasalar gerektirmiyorsa ya da geçerli yasalar altında izninizi gerektirmiyorsa bu gibi istkerinize uyacağız。Belirli iletişimlerden vazgeçerseniz, Belirli ürün bilgilerimize ya da hizmetlerimize erişemeyebilirsiniz。

İ让İŞİM

gizilik İlkesi soruları için,大小[电子邮件受保护]Adresinden e-posta gönderin ya da aşağıdaki adresen posta atın:

Elsİm elektroteknİk sİstemler sanayİ ve tİcaret a.Ş。
Huzur Mah。《法兰克福汇报》ıl Kaftanoğlu Cad。没有:9 Kat: 5
TR 34396 Seyrantepe /伊斯坦布尔
Turkiye

BuGi̇zli̇li̇kbeyanindaki̇deži̇şi̇kli̇kler

Bu Beyan en Son 17 Ekim 2018TarihindeGüncellenmiştir。Gizlilik IlkemizidežiştirmeyeKararVerirsek,BudežişiklikleriBuGizlilikBeyanındaveuygunGördüğümüzidumeryerlerdeyayınlayacažız。

bu gizlilikbeyanınıherhangibir zamandadežiştirmehakkımızısaklıtutarız,buyüzdenlütfensıklıklainceleyin。Bu Ilkede Maddeseldežişiklikleryaparsak,斯里纳德,E-postayla ya da AnaSayfamızdabir bildirim yoluylabilgilendireceğiz。